Disclaimer

Sieben BV Bouw- en Afbouwmaterialen

Gebruiksvoorwaarden van deze website:


De BPG-Sieben website is opgezet om u te informeren over de organisatie, haar leden, haar producten en services.
Details kunt u onder de verschillende menu-items vinden.

Het gebruik van de website www.bpg-sieben.nl is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

BPG-Sieben behoudt zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de website aan te passen zonder enige voorafgaande schriftelijke verwittiging. Wij nemen gegevensbeveiliging erg serieus.
BPG-Sieben biedt u de mogelijkheid om informatie aan te vragen. Hiervoor gelden de volgende modaliteiten en voorwaarden.

Aansprakelijkheidsbeperking
Hoewel alle informatie die op de website wordt aangeboden, zorgvuldig werd samengesteld, geeft BPG-Sieben geen enkele waarborg of garantie over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.
BPG-Siebenkan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de website. BPG-Sieben sluit specifiek alle aansprakelijkheid uit die zou kunnen voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie vermeld op de website.
BPG-Sieben spant zich in om de website ten alle tijden beschikbaar te maken, doch kan hieromtrent geen enkele garantie geven. BPG-Sieben behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid ten allen tijde te beperken of uit te stellen en de website voor eigen discretie te gebruiken. BPG-Sieben kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit een beperking in het gebruik of een onbeschikbaarheid van de website.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit onze website, worden door BPG-Sieben niet gecontroleerd en BPG-Sieben kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op onze site impliceert geenszins een goedkeuring of kwalitietsgarantie vanwege onze kant. BPG-Sieben creëerde deze links uitsluitend om de bezoekers van haar site aanvullende diensten of informatie te bieden.

BPG-Sieben kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico's zoals virussen of software- of hardwarepannes die het gebruik van de site voor een computer met zich mee kan brengen.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Inhoud en presentatie van de Website
De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op onze site gebruikte logo's, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Febomat.

2. Documenten
BPG-Sieben staat het gebruik toe van de op de site ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto's, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van BPG-Sieben duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

3. Namen
Op onze website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.

Geschillen
Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Nederlands recht.

BPG-Sieben Klant-AccountGeen inlogcode ?
Vraag deze, als zakelijke afnemer, aan door dit account-aanvraagformulier in te vullen.